Menu

PRODUCT > KOI SPECIES
Kohaku
Sanke
Showa
Shiro-Utsuri
HI UTSURI
ASAGI
AKA MATSUBA
BEKKO
CHAGOI
DOITSU
Goromo
GINRIN
KARASHI
Ochiba
KUJAKU
Ai-Koromo
Shusui
Kawarimono
Tancho Showa
PLATINUM
Tancho Sanke
Tancho
Yamabuki Ogon
Benikoi